ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa

Miejsce pracy: Nowe Miasto Lubawskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2017-04-04

Ogłoszono dnia: 2017-04-04 przez Aneta Sonnenfeld

Termin składania dokumentów: 2017-04-14 15:15:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.1.2017

Zlecający: Starosta Nowomiejski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie minimum średnie,
6. minimum 3 letni staż pracy,
7. doświadczenie zawodowe - zatrudnienie w organie administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego przy planowaniu przestrzennym i inwestycjach,
8. znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie – budownictwo (min. tytuł technik),
2. 3 lata pracy w organie administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego przy planowaniu przestrzennym i inwestycjach,
3. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi do niej,
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
f) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
g) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
h) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. komunikatywność i życzliwe podejście do klienta, skrupulatność i dokładność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, bezstronność, sumienność i terminowość w wykonaniu zadań, umiejętność współpracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. Zadania główne:
1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
2) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych
4) uchylanie decyzji pozwolenia na budowę w przypadku wydania decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
5) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
6) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji i przynależności do izby inżynierów budownictwa,
7) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
8) przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
9) przygotowywanie pozwoleń na budowę,
10) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
11) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
12) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
13) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
14) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
15) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
16) prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
17) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
18) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
19) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub nieruchomości oraz warunków  korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
20) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
21) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
22) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
23) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwiązań,
24) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
25) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów zgłoszeń budowy oraz przekazywanie sprawozdawczości z zakresu wydanych pozwoleń na budowę do Urzędu Statystycznego,
26) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę , zgłoszeń obiektów budowlanych i obszarów objętych ochroną konserwatorską,
27) współdziałanie z organami samorządowymi , Powiatowym Inspektorem Budowlanym i innymi instytucjami wynikającymi z kompetencji wydziału,
28) rejestrowanie wydawanie dzienników budowy za odpłatnością,
29) przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
30) przyjmowanie zawiadomień od osób prowadzących roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
31) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyjęciu zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska,
32) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.
Ponadto do zadań na tym stanowisku należy:
a) udzielanie klientom informacji z zakresu objętego kompetencjami wydziału, w tym informacji publicznej,
b) przygotowanie odpowiedzi na wnioski, skargi i inne pisma z ww. zakresu,
c) współpraca z innymi organami administracji i nadzoru budowlanego.
B.    Zadania okresowe
1)    Archiwizacja dokumentów i przekazywanie do archiwum.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) praca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) użytkowanie sprzętu informatycznego – komputer, oprogramowanie biurowe, środki łączności – telefon, mail, komunikator wewnętrzny, użytkowanie urządzeń biurowych – drukarka, skaner, niszczarka,
3) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku dwukondygnacyjnym bez windy,
b) praca administracyjno-biurowa często z narażeniem na sytuacje stresujące,
c) konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji,
d)  większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
e) częstotliwość wyjazdów służbowych okazjonalna.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości obsługi komputera, urządzeń biurowych, programu MS Office,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
9) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),
10) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron),
11) posiadane referencje, o ile kandydat nimi dysponuje (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej ze stron).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-14 15:15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie starostwa, lub pocztą na adres starostwa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa ” w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godziny 15:15.
 
Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:
- wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim po wyżej określonym terminie (decyduje data i godzina wpływu do Starostwa Powiatowego), lub
- nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, lub
- nie będą własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV oraz oświadczenia, lub
- będą zawierały kopie dokumentów niepoświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.
 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie starostwa, lub pocztą na adres starostwa z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa ” w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godziny 15:15.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/oraz tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
10. Określenie formy selekcji końcowej.
Po dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną wstępnej selekcji kandydatów – analizy dokumentów aplikacyjnych, a więc porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu dokonuje się zakwalifikowania do selekcji końcowej. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną poinformowani pisemnie, że nie przechodzą do następnego etapu naboru. O terminie selekcji końcowej powiadamia kandydatów pracowników ds. kadrowych. W przypadku niemożności przybycia kandydata decyzję o ustaleniu dodatkowego terminu podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
Selekcja końcowa składa się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Celem pisemnego testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy z zakresu zagadnień zawartych w punkcie 3 podpunkcie 3 niniejszego ogłoszenia. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać m. in.:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie po-wierzonych obowiązków,
b) posiadaną wiedzę na temat zadań i kompetencji komórki organizacyjnej starostwa, w której ubiega się o stanowisko,
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d) cele zawodowe kandydata.
Rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w oparciu o zestaw pytań z zakresu obowiązujących w starostwie i komórce organizacyjnej przepisów prawnych lub praktycznego testu.
11. Stanowiska nie może zajmować obywatel UE lub obywatel innego państwa, któremu na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisu prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP.
12. Podstawowe warunki zatrudnienia w szczególności:
a) wymiar czasu pracy – pełny etat
b) umowa o pracę z wyłonionym kandydatem (podejmującym po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) zostaje zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w trakcie której zostaje przeprowadzona służba przygotowawcza. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku pozostałych kandydatów stosunek pracy pracownika samorządowego wyłonionego w drodze konkursu nawiązuje się  na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony,
c) osobom, które znalazły się w grupie pięciu najlepszych kandydatów w ramach przeprowadzanego naboru, nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę).
Informacja:
Kwestionariusz i formularze oświadczeń znajdują się na stronie http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sonnenfeld Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 11:16:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ochlak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 11:35:53
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 12:50:49
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 10:48:06
Artykuł był wyświetlony: 895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu