ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - 9.06.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-09 12:36:28 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowomiejski informuje, że na terenie powiatu nowomiejskiego od stycznia 2022 r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Funkcjonują dwa mobilne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie pierwszego punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostało powierzone Stowarzyszeniu Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy, a drugi punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna prowadzony jest przez Powiat Nowomiejski. W punkcie prowadzonym przez Powiat Nowomiejski nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni, adwokat oraz osoby je zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:
 
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia. Informacja o osobach udzielających porady
1.
Poniedziałek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 8:00 do 12:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
2.
Wtorek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12:00 do 16:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
3.
Środa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 15:00 do 19:00 (porad udziela adwokat lub osoba go zastępująca)
4.
Czwartek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14:00 do 18:00 (porad udziela adwokat lub osoba go zastępująca)
5.
Piątek
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Od 8:00 do 12:00 - w godzinach od 8:00 do 10:00 porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca, w godzinach od 10:00 do 12:00 porad udziela adwokat lub osoba go zastępująca
 
 
W punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni oraz osoby ich zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:
 
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia/informacja o osobach udzielających porady
1.
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14:00 do 16:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
2.
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 14:00 do 16:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
3.
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8:00 do 10:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
4.
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie,  Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 14:00 do 16:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
5.
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12:00 do 14:00 (porad udziela radca prawny lub osoba go zastępująca)
 
 
W punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają doradcy oraz osoby ich zastępujące. Punkt jest zlokalizowany w każdej gminie na terenie Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z następującym harmonogramem:
 
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia/informacja o osobach udzielających porady
1.
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 16:00 do 18:00 (porad udziela doradca lub osoba go zastępująca)
2.
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 16:00 do 18:00 (porad udziela doradca lub osoba go zastępująca)
3.
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 10:00 do 12:00 (porad udziela doradca lub osoba go zastępująca)
4.
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 16:00 do 18:00 (porad udziela doradca lub osoba go zastępująca)
5.
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 14:00 do 16:00 (porad udziela doradca lub osoba go zastępująca)
 
 
Skorzystanie z usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 56 472 42 20 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://np.ms.gov.pl/warmińsko-mazurskie/nowomiejski. W powyżej wskazanych punktach będzie prowadzona nieodpłatna mediacja w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.945) nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.945) (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Nieodpłatna pomoc prawna). Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub elektronicznej na adres:  , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wypełnienia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, będącej częścią B karty pomocy. Uprawniony wypełnia opinię osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Dostępna jest ona w punkcie w postaci papierowej lub elektronicznej. Po wypełnieniu opinii należy ją osobiście umieścić w urnie znajdującej się w punkcie lub przekazać droga elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na adres e-mail:  .
Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub pod wskazanym numerem telefonu: 56 472 42 27. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Haska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-09 12:36:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-09 12:36:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-24 11:28:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony