ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje - ustalenie na 2022 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-15 17:58:19 przez Krzysztof Andrzejczak

Informacja o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres ) do dnia 22.10.2021.

Zaproszenie na spotkanie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 21 października 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Projekt
Uchwała nr .../.../ 2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia ... 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2021 r. poz. 721) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości brutto:
1) rower lub motorower – 123,00 zł;
2) motocykl – 222,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 492,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 677,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 956,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 409,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 513,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 123,00 zł.
§ 2. Ustala się opłatę za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za każdą dobę przechowywania w wysokości brutto:
1) rower lub motorower – 9,00 zł;
2) motocykl – 18,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 36,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 54,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 72,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 144,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 255,00 zł; 
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 9,00 zł.
§ 3. Ustala się wysokość kosztów, powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia - w wysokości 75% opłaty określonej w §1 uchwały, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywanie. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 101/677/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz, 39) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1.1 Przeprowadza się w terminie od 15.10.2021 r. do 22.10.2021 r. konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
2. Konsultacje odbędą się w formie:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego w dniu 21.10.2021 r.
b) umieszczenia projektu Uchwały na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń z możliwością zgłaszania opinii i uwag w postaci ankiety stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Zaproszenie na otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego zostanie umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego otrzyma zaproszenie w formie pisemnej i elektronicznej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 17:21:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 17:58:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 22:32:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony