ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-09 09:44:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.

I Zamawiający
Powiat Nowomiejski
ul. Rynek
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877 14 60 784

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w
Nowym Mieście Lubawskim – usługa obejmuje:
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych zgodnie z formularzem cenowym,
2) zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
2. Przez przesyłki pocztowe rozumie się następujące rodzaje przesyłek:
1) Przesyłki listowe nierejestrowane tj. przesyłki przyjęte i doręczone bez pokwitowania:
a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii.
2) Przesyłki listowe rejestrowane tj. przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru,
a) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
b) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
c) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru- zamawiający uzyskuje dokument papierowy potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej,
d) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru - zamawiający uzyskuje dokument papierowy potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej,
3) Paczki –przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami listowymi,
a) paczka pocztowa – przesyłka niebędącą przesyłką listową o masie do 20000 g i wymiarach z których żaden z nich nie może przekroczyć 2000 mm albo nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość,
b) paczka pocztowa za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana niebędącą przesyłką listową o masie do 20000 g i wymiarach z których żaden z nich nie może przekroczyć 2000 mm albo nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru - zamawiający uzyskuje dokument papierowy potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej,
4) Przesyłki pocztowe określone w pkt 2 podpunkt 1 i 2 obejmują w szczególności przesyłki o gabarytach A i B:
a) gabaryt A to przesyłki listowe o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm,
b) gabaryt B to przesyłki listowe o wymiarach:
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm,
5) Przesyłki pocztowe określone w punkcie 2 podpunkt 3 obejmują w szczególności przesyłki o gabarycie A,
a) gabaryt A to paczki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum– długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm, ,
3. Zgodnie z ofertą Wykonawca wskazuje miejsce tj……………………………………..…, w którym Zamawiający będzie nadawał i odbierał przesyłki objęte przedmiotem umowy.
4. Miejsce wskazane przez Wykonawcę nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego więcej niż 2 km w jedną stronę.
5. Zamawiający musi mieć możliwość dokonywania czynności określonych w punkcie 6, pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach:
1) możliwość odbioru przesyłek ze wskazanego miejsca - najpóźniej do godz. 10:00,
2) możliwość nadania przesyłek we wskazane miejsce: najpóźniej do godziny 15.00.
6. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
8. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych oraz stosowane przez Wykonawcę druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek muszą być zapewnione przez Wykonawcę nieodpłatnie.
9. Zamawiający będzie korzystał (bez pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat z tego tytułu) również z wzorów druków potwierdzenia odbioru, odpowiadających przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267) posiadanych przez Zamawiającego oraz druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą.
10. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz.545),
11. Wykonawca będzie dostarczał prawidłowo wypełnione (umożliwiał odbiór w miejscu wskazanym w pkt 3) pokwitowanie przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia.
12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki zgodnie z art. 42, 43, 44, 45, 46 i 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267).
13. Szacunkowa ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w „formularzu cenowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
14. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w ww. formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu cenowym oraz roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
15. W przypadku konieczności nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek w poszczególnych kategoriach od określonej w ofercie, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego i będą bilansować się w ramach kwoty, na którą została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania.
16. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym, tj. miesiącu kalendarzowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.
17. Zastrzega się, że w przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi świadczone przez Wykonawcę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) oraz międzynarodowe przepisy pocztowe.
4) Zaleca się, aby wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie usługi.

III. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

IV. Warunki jakie zobowiązany jest spełnić wykonawca składający ofertę
1 winien wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca musi wykazać się wpisem do rejestru operatorów pocztowych, na potwiedzenie dołączy do oferty ważne zezwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
2 winien posiadać wiedzę i doświadczenie - Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej dwóch zadań polegających na świadczeniu usług pocztowych dla jednostek samorządu terytorialnego, na potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych zadań oraz załączy dowody określające czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, tj. były dostarczane pod wskazane adresy i w terminach określonych w przepisach prawa.
3 winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na potwierdzenie złoży oświadczenie na formularzu ofertowym,
4 winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia – na potwierdzenie złoży oświadczenie na formularzu ofertowym.

V. Sposób złożenia oferty
1. Oferta składa się z:
a) oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia
a) formularza cenowego – załącznik nr 1 do oferty,
b) wpisu do rejestru operatorów pocztowych,
c) wykazu usług pocztowych dla j.s.t. oraz dowodów określających ich należyte wykonanie – załącznik nr 2 do zaproszenia.
2. Łączna cena podana w ofercie (brutto w PLN), określona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, stanowi wynik sumowania cen poszczególnych przesyłek pocztowych
(tabela w załączniku nr 1 – formularz cenowy):
- cena poszczególnych przesyłek stanowi wynik mnożenia ilości przez cenę jednostkową –
wypełniona tabela w załączniku nr 1,
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
Zamówienia,
3. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej: faxem (nr 56 472 42 22), pocztą elektroniczną ( ) lub na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 11:00.

VI. Warunki umowy
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Odbiorcą prawidłowo wystawionej faktury i płatnikiem będzie:
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania wyboru oferty bez dokonania wyboru i podania przyczyny.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - oferta
2. Załącznik nr 1do oferty - formularz cenowy
3. Załącznik nr 2 – wykaz usług
4. Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Banaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Ziejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-09 09:40:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-09 09:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17 11:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony