ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Starosty Nowomiejskiego Nr 240/2022 z dnia 10 czerwca 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-13 08:49:27 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu nowomiejskiego oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ostródzie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2021 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021. poz. 2259), Zaleceń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do ćwiczeń obronnych organizowanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku  z dnia 12 kwietnia 2022 roku, oraz Rocznego Wykazu Ćwiczeń Obronnych powiatu nowomiejskiego na rok 2022 z dnia 7 lutego 2022, zarządza się co następuje:
§ 1
W dniach 13 - 14 września 2022 roku na terenie powiatu nowomiejskiego przeprowadzone zostaną  powiatowe kompleksowe ćwiczenia obronne z udziałem samorządu powiatowego, powiatowych służb, inspekcji i straży, samorządów gminnych w powiecie nowomiejskim oraz ich jednostek organizacyjnych pod kryptonimem „NOWOMIEJSKI WRZESIEŃ 2022”. Tematem głównym ćwiczenia jest: „Doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych”. 
§ 2
Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniach należy przyjąć:
 • sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w powiecie oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;
 • sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego powiatu do realizacji zadań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności;
 • sprawdzenie w praktyce dystrybucji tabletek jodowych na wypadek zagrożenia radiacyjnego w powiecie nowomiejskim;
 • sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ostródzie;
 • sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów organów powiatu, gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży do przekazywania zadań;
 • sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań;
 • sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody, Stały Dyżur Starosty Nowomiejskiego i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz uczestniczących w ćwiczeniach Gmin i ich jednostek;
 • sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zdań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych.
§ 3
W ćwiczeniach wezmą udział:
1. Organy szczebla gminy wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi:
    a) Burmistrz Miasta: Nowe Miasto Lubawskie;
    b) Wójtowie Gmin: Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Biskupiec.
2. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży:
    a) Komendant Powiatowy Policji;
    b) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;
    c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
    d) Powiatowy Lekarz Weterynarii;
    e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu:
    a) Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim SP. z o. o.;
    b) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
    c) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
    d) Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji;
    e) Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim;
    f) Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku;
    g) Wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
4. Przedsiębiorcy wykonujący zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy.
5. Dyżurni Stałego Dyżuru Starosty Nowomiejskiego oraz wymienionych wyżej organów gmin, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 3a), b), c), d), e) i f).
6. Kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia Akcji Kurierskiej w Starostwie Powiatowym, a także w wyznaczonych do ćwiczenia jednostkach samorządowych szczebla gminnego powiatu nowomiejskiego.
7. Członkowie Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Urzędów Gmin, pracownicy jednostek powiatowych i gminnych  realizujący zadania obronne.
8. W ramach współdziałania: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie oraz 42 BLP WOT w Morągu.
§ 4
1. Ćwiczeniem będę kierował osobiście.
2. Na zastępcę kierownika ćwiczenia wyznaczam Wicestarostę Nowomiejskiego.
3. Powołuje Zespół Autorski Ćwiczenia, którego skład i zadania określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 
4. Burmistrz / Wójtowie wymienieni w § 3 ust. 1, powołają grupy operacyjne (GO) na czas trwania ćwiczenia.  
§ 5
1. Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz planów operacyjnego funkcjonowania gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przyjętych w koncepcji założeniach.
2. Miejsca rozwinięcia elementów wchodzących w skład Systemu Kierowania Starosty Nowomiejskiego powinny być zgodne z ustaleniami zawartymi w planach operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin. W przypadku powiatowych służb, inspekcji i straży powinny być zgodne z ustaleniami kierowników tych jednostek.
§ 6
Wydział administracyjno-gospodarczy starostwa zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb materiałowych, lokalowych, transportowych i wyżywienia niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia w oparciu o uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
§ 7
Pełnomocnika Starostwa ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
§ 8
Meldunków dotyczących sposobu wykonywania zadań oraz użytych sił i środków wysłucham w ramach Konferencji Głównej przed podsumowaniem ćwiczenia, w drugim dniu jego trwania.
§ 9
Sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia uczestnicy przekażą do Wydziału Zarządzania Kryzysowego do 28 września 2022 roku.
§ 10
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i podsumowania ćwiczenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zespół autorski przygotowujący Powiatowe kompleksowe ćwiczenia obronne „Nowomiejski wrzesień 2022” którego tematem jest: „Doskonalenie funkcjonowania organu samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych”.
 
1. W skład zespołu autorskiego wchodzą:
 • Andrzej Kowalczyk – Naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego SP – kierownik zespołu autorskiego;
 • Jakub Elminowski – pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego SP – członek;
 • Krzysztof Szałkowski –  Komendant Powiatowy  PSP w Nowym Mieście Lubawskim – członek;
 • Jacek Drozdowski – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim – członek;
 • Bogumił Kurowski – Dyrektor Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.;
 • Ewa Pielak – Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny;
 • Joanna Robaczewska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Jacek Blank – Urząd Miejski Nowe Miasto Lubawskie – członek;
 • Sylwia Jarzębowska – Urząd Gminy Kurzętnik – członek;
 • Krzysztof Kamiński – Urząd Gminy Grodziczno – członek;
 • Agnieszka Malinowska – Urząd Gminy Biskupiec – członek;
 • Jan Lachowski – Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie – członek.
2. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół Autorski opracuje niżej wymienioną dokumentację:
 • koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
 • plan przeprowadzenia ćwiczenia;
 • ćwiczebny plan działania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa  państwa i w czasie wojny;
 • plan podawania zadań, poleceń;
 • inne dokumenty robocze.
3. Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Staroście Koncepcję Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia oraz Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do 08.08.2022 roku.
4. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-13 08:43:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-13 08:49:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13 08:52:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony