ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10 stanowiącej własność Powiatu Nowomiejskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-12 14:05:20 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr - brak tytułu

I. Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:
Nieruchomość położona w Nowym Miesicie Lubawskim przy ul. Mickiewicza 10, na działce nr 81/18 obręb 9 o powierzchni użytkowej wynoszącej 68,9 m2, będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: 
Prowadzenie działalności gospodarczej - prosektorium. 
W opisanej powyżej nieruchomości najemca nie będzie mógł prowadzić biura pogrzebowego oraz nie będzie mógł reklamować własnych usług pogrzebowych. Najemca będzie zobowiązany do respektowania zasad wolnej konkurencji, nie ograniczając prawa rodziny do wyboru podmiotu mającego dokonać usługę pogrzebową.
Termin trwania umowy: do 3 lat licząc od 01.12.2023 r.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: płatność do 15 każdego miesiąca bez dodatkowego wezwania.
Warunki zmiany czynszu:
1. Czynsz będzie waloryzowany corocznie, bez konieczności zmiany Umowy, o opublikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacje będą następować począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik został opublikowany. Kolejna waloryzacja czynszu nastąpi w roku 2024.
2. Stawka czynszu może ulec zmianie z chwilą zmiany stawki VAT.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego: 2 900,00 netto + obowiązująca stawka VAT.
Wadium: 200,00 zł brutto.
Minimalne postąpienie – O wartości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej stawki czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
II. TERMIN PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2023 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 pok. Nr 15.
III. WARUNKI PRZETARGU.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości 200,00 zł brutto w terminie do dnia 10 listopada 2023 r., (włącznie) na rachunek bankowy nr  81 1020 3583 0000 3102 0051 0859, z dopiskiem „ Przetarg najem nieruchomości ul. Mickiewicza 10”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
1) Informujemy, że nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
2) Jeśli przyszłym najemcą jest osoba fizyczna, wpłata wadium powinna nastąpić z jej konta osobistego (kiedy wpłata wadium nastąpi z innego konta, w tytule przelewu należy również wpisać imię i nazwisko oferenta), jeśli natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z jego rachunku firmowego. 
2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika.
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
1) okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
2) w przypadku udziału pełnomocnika - przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego.  W treści pełnomocnictwa musi być zapis o wyrażeniu zgody na udział w przetargu,
3) potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji,
4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
5) dowodu wniesienia wadium.
4. Przetarg odbędzie się przy zachowaniu wszelkich obowiązujących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i środków ostrożności.
5. Przetarg może się odbyć, jeśli do przetargu przystąpi co najmniej jeden oferent, spełniający wymogi określone w niniejszych warunkach przetargu.
6. Przetarg składa się z części jawnej. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, stwierdza liczbę osób przystępujących do przetargu, sprawdza kompletność wymaganych dokumentów przedstawionych przez oferentów.
7. Przetarg rozpoczyna się od podania wywoławczej stawki czynszu miesięcznego oraz podania kwoty minimalnego postąpienia.
8. Przetarg uważa się za ważny jeśli jeden z oferentów zaoferuje minimalną kwotę postąpienia.
9. Stawka czynszu miesięcznego osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu miesięcznego.
10. Po przeprowadzonym przetargu Komisja przetargowa sporządza protokół. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na okres 3 lat.
11. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli do przetargu nie przystąpi żaden oferent lub żaden z uczestników nie spełnił wymogów określonych w niniejszych warunkach, a także gdy żaden z uczestników nie zaoferował minimalnego postąpienia ponad wysokość wywoławczą.
13. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na okres 7 dni.
IV. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU.
1. Uczestnik, który wygrał przetarg, jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy najmu. 
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.
3. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zostanie zaliczone na poczet czynszu za pierwszy miesiąc.
4. W przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od podpisania umowy wadium przepada.
5. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni. 
V. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI.
Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.
VI. DODATKOWE INFORMACJE.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony