ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 405/2024 Starosty Nowomiejskiego z 16 kwietnia 2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-17 14:54:37 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 3,4,12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2736) :
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Analiza aneksu nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 22.04.2024 r.

Analiza aneksu nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 405/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023/2024
Liczba
nauczy-cieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczy-cieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednieniu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny
ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydak-tyczne / ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubaw-skim
 
Szkoła
Admini-stracja-
5 osób
(każda osoba pełen etat)
Obsługa-
8 osób
(każda osoba na pełen etat)
 
Oddziały
- 21
Oddziały
- 22
37
6
361,78
9,78
1106,14
Ogółem
godziny
w szkole:
1181,1
Godziny niedydaktyczne:
-pedagog
/psycholog - 50;
- doradca zawodowy - 20;
- internat - 60;
- biblioteka - 45.
Razem: 175
60
45,73
Internat
2 osoby
(nauczyciele)
+ dozór nocny
(1 praco-wnik obsługi)
Uczniowie
- 553 + 8 nauczań indywidu-alnych
Uczniowie
- 623 + 9  nauczania indywidu-alne
Godziny dydaktyczne:
1006,1
 
Uzasadnienie:
1. Aneks związany jest ze zmianą w organizacji nauczania indywidulanego u ucznia klasy II f .
 
« powrót do poprzedniej strony