ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzanie kryzysowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10.03.2015 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego.

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-11 12:52:16 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 r. Dz. U. Nr 595 ze zm.)  zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego zwaną dalej „Komisją”.
2. Do zadań Komisji należy realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
§ 2.
Skład Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Regulamin Działania Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Starosty Nowomiejskiego nr 45/2012 z dnia 02.02.2012 r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10.03.2015
 
Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
1. Przewodniczący - Pan Andrzej Ochlak - Starosta Nowomiejski,
2. Członkowie:
a/ radni delegowani przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim:
Pani Barbara Grzywacz - Radna Powiatu Nowomiejskiego,
Pani Agnieszka Stajszczak - Radna Powiatu Nowomiejskiego,
b/ osoby powołane przez Starostę:
Pan Kazimierz Grzonkowski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego,                                                    
Pan Jacek Auda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Pani Bożena Maciejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
c/ przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim:
Pan Krzysztof Grugiel - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
Pan Waldemar Bartnicki - Naczelnik Wydziału Kryminalnego,
d/ osoby powołane fakultatywnie przez Starostę (z głosem doradczym):
Pan Tomasz Rafalski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Pan Ryszard Kłosowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Pani Ewa Pielak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Pani Urszula Łydzińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Pan Krzysztof Puwalski - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa
3. W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - Pan Bogusław Bączek - wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu.
 
 
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2015 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10.03.2015
 
Regulamin działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
§ 1.
1. Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym powołanym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Zasady działania Komisji określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 r. Dz. U. Nr 595 ze zm.) oraz niniejszy Regulamin.
§ 2.
1. W skład Komisji wchodzą:
1/ Starosta jako Przewodniczący Komisji.
2/ Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu.
3/ Trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.
4/ Dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji,
5/ Prokurator wskazany przez właściwego Prokuratora Okręgowego.
6/ Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służ, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
2. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w pkt. 6, uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.
3. Odwołanie członka Komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na piśmie.
4. Członkostwo w Komisji radnego delegowanego przez Radę Powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu.
5. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Komisji przed upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka Komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.
§ 3.
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
2. Wiceprzewodniczącego wybiera Przewodniczący Komisji.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
4. O planowanym posiedzeniu i porządku obrad, Przewodniczący Komisji informuje Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, który zawiadamia członków Komisji oraz osoby zaproszone w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
§ 4.
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających opinie, wnioski, stanowiska przyjmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków ustawowego składu Komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§ 5.
1. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1/ Stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
2/ Porządek obrad.
3/ Przedstawienie przebiegu obrad oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń.
4/ Wyniki głosowania i treść podjętych uchwał.
3. Protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji oraz protokolanta udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w Starostwie.
4. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Komisja na najbliższym posiedzeniu.
5. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez Komisję przechowywane są w Starostwie.
§ 6.
Do zadań Komisji należy:
1/ Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
2/ Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3/ Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
4/ Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
5/ Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1.
6/ Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.
7/ Opiniowanie, zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
§ 7.
1. Przewodniczący Komisji, w celu wykonania zadań Komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno - rozpoznawczych lub dochodzeniowo - śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.
2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin  z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3.    Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie Starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 8.
Koszty działania Komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Rada Powiatu określi zasady zwrotu członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu.
§ 9.
Obsługę administracyjno - biurową komisji zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Sporządził:
Kazimierz Grzonkowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Grzonkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-11 12:52:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-11 12:52:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-11 14:52:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony