ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-05 11:29:29 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych - 6 000,00 zł,
2. Aktywizacja niepełnosprawnych - 5 000,00 zł,
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 4 000,00 zł,
4. Promowania zdrowego stylu życia - 5 000,00 zł,
5. Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 8 000,00 zł,
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - 5 000,00 zł,
7. Turystyka i krajoznawstwo - 3 000,00 zł,
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 9 000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym .
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
III. Termin i warunki realizacji zadnia publicznego.
1. Zadanie należy zrealizować w roku 2021.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
3. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy.
4. Zlecenie zadania podmiotowi wyłonionemu w trybie otwartego konkursu ofert odbędzie się w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i na podstawie umowy określającej warunki realizacji zadania.
IV Termin i sposób składania ofert.
1. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 16) w terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15:15 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta i nazwą zadania.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
4. Organizacja pozarządowa w ramach oferty winna przedstawić deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego.
5. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w KRS lub innym właściwym rejestrze, należy przedstawić stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
6. Kryteria formalne oceny ofert – oferta realizacji zadania publicznego nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) oferta została złożona po terminie,
b) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot,
c) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
d) przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem zadania,
e) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby,
f) termin realizacji zadania jest niezgodny ze wskazanym w pkt III. 1 niniejszego ogłoszenia,
7. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny tzn. we wszystkich polach i rubrykach. Jeżeli którykolwiek punkt lub zapis nie dotyczy oferenta - należy wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku wartości liczbowych wpisać „0”.
8. Wypełnienie części III pkt 6 oferty – obowiązkowo należy wskazać rezultaty realizowanego zadania, wartość docelową osiągnięcia złożonych rezultatów, sposób monitorowania rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
9. Wypełnienie części III pkt 5 – należy wskazać ryzyka związane z planowanym zadaniem.
10. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
11. Po terminie składania ofert nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
12. Wymagany wkład własny (finansowy, rzeczowy) wynosi 10%
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Wybór ofert na realizację zadań publicznych zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia terminu
składania ofert.
2. Zaopiniowanie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przez komisję konkursową złożoną z: przedstawicieli Zarządu Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczy także w głosem doradczym pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .
3. Kryteria wyboru oferty
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /0-10/,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /0-20/,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /0-20/,
d) ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /0-20/,
e) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł /punktacja 0-20/ ,
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - rzetelność , terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /0-3/
4. Komisja opiniuje oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 3 na karcie opiniującej oferty.
5. W otwartym konkursie ofert na realizację jednego zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
6. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w formie Uchwały.
7. Od Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
8. O wyborze oferty, na którą zostanie udzielona dotacja, podmioty zostaną powiadomione pisemnie.
9. W przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji doręczyć zmienioną kalkulację kosztów dostosowaną do przyznanej dotacji.
10. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
VI. Informacja o zadaniach zrealizowanych w roku 2020.
1) Promowanie zdrowego stylu życia:
- Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - 1 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - 800,00 zł,
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - 1 300,00 zł.
- Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” - 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - 1 000,00 zł.
2) Promowanie tradycji kulturowych w powiece nowomiejskim
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - 1 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - 1 000.00 zł,
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - 1 300.00 zł,
- Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska - 800,00 zł.
3) Aktywizacja niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego Nowe Miasto Lubawskie - 1 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1 000,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - 2 000,00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 1 500,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 2 500,00 zł.
5) Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 5 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - 1 500,00 zł.
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Automobilklub Nowomiejski - 2 000,00 zł,
- Nowomiejski Klub Sportowy - 2 000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - 2 000,00 zł,
- Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - 2 000,00 zł.
8) Turystyka i krajoznawstwo
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” - 1 900,00 zł,
- Stowarzyszenie „Amazonki” - 1 100,00 zł.
VII. Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Powiat Nowomiejski - Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadań ustawowych.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Starosta Nowomiejski - Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, telefon  56 47 242 20, e-mail:  . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatu Nowomiejskiego - Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Starostwa w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.
Oferentowi i wymienionym w ofercie osobom przysługuje w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Oferent i wymienione w ofercie osoby mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-05 11:24:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-05 11:29:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05 11:29:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony