ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/271/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/271/2022

Szczegóły informacji

XLIII/271/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII/2022

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-28

Data wejścia w życie: 2022-04-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 43.806,00 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.335.854,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.707.377,80 zł,
dochody majątkowe – 15.628.477 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 43.806 zł.
Plan wydatków po zmianie – 74.936.541,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 40.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.384.633,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
1) przychody w wysokości 2.299.946 zł,
2) wydatki w wysokości 2.299.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 46.373.394,80 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.642.679,79 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.391.581,55 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 1.949.894 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.507.904,46 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 33.582 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 80.862 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 766.891 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 28.563.147 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 26.993.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 08:38:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 08:42:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 08:42:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony