ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVIII/357/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVIII/357/2023

Szczegóły informacji

LVIII/357/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: 2023-05-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 63.501 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.145.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 52.118.331 zł,
dochody majątkowe – 10.026.783 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 556.501 zł.
Plan wydatków po zmianie – 77.205.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 1.200 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.989.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 51.879.244 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.435.241,31 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.370.105,69 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 2.785.451 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.220.869 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 65.000 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.002.577 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 25.326.592 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23.811.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.060.722 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 680.346 zł,
3) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16.431.122 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 13:19:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 13:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 13:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony