ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVIII/362/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVIII/362/2023

Szczegóły informacji

LVIII/362/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: 2023-05-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w związku z działalnością prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie:

Na podstawie art. 16a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Uznaje się skargę na Zarząd Powiatu w związku z działalnością prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim za bezzasadną z przyczyn wykazanych w uzasadnieniu do uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
13 marca 2023 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ dotycząca działalności prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
Skarga została wniesiona w trybie postępowania skargowego, które jest uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 229  pkt. 4 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu jest rada powiatu. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 511) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
14 marca 2023 r. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja ustaliła co następuje:
14 marca 2023 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ dotycząca działalności prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim (pismo z dnia 7.03.2023 r., data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego – 13.03.2023 r.).
Komisja, na posiedzeniach w dniach: 16 i 29 marca oraz 11 maja 2023 r. zapoznała się z treścią skargi oraz przeprowadziła postepowanie wyjaśniające. Wyjaśnień Komisji udzielali: Wicestarosta Nowomiejski oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego. Komisja przeprowadziła również wizję lokalną w prosektorium oraz dwukrotnie spotkała się z przedstawicielami zakładów pogrzebowych Oremus i Requeim.
Komisja stwierdziła, co następuje:
3 grudnia 2020 r. Powiat Nowomiejski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zawarł Umowę na najem prosektorium przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim z Zakładem Pogrzebowym Oremus Feliksa Wojnowska w Nowym Mieście Lubawskim. Umowa została zawarta na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Zgodnie z obowiązującą umową, najemca nie może wykorzystywać budynku prosektorium na prowadzenie biura pogrzebowego oraz prowadzenie reklamy własnych usług pogrzebowych. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zasad wolnej konkurencji, nie ograniczając prawa rodziny do wyboru podmiotu mającego dokonać usługę pogrzebową. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynku prosektorium, koszty bieżących napraw, prac adaptacyjno – modernizacyjnych. Wyposażenie prosektorium stanowi własność najemcy. Najemca płaci wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 2 630,00 zł plus podatek VAT. 
Również 3 grudnia 2020 r. Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. zawarł umowę z Zakładem Pogrzebowym Oremus Feliksa Wojnowska, w której zlecił usługobiorcy nieodpłatne przyjmowanie zwłok do prosektorium na podstawie karty skierowania wystawionej przez szpital.
Dyrektor /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ poinformował w skardze, że w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim prowadzona jest reklama i sprzedaż usług pogrzebowych co jest naruszeniem art. 13 ustawy o działalności leczniczej. 
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrektora Szpitala oraz najemcy prosektorium. Wystąpiła również do Urzędu Kontroli Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o opinię w przedmiotowej sprawie. W prosektorium odbyła się również doraźna kontrola Urzędu Wojewódzkiego, która nie stwierdziła naruszeń art. 13 ustawy o działalności leczniczej, a tym samym nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.
Komisja, biorąc pod uwagę własne ustalenia, wynik kontroli Urzędu Wojewódzkiego oraz wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdziła co następuje:
1. Do wskazania naruszenia bądź braku naruszenia art. 13 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, konieczne jest uzyskanie informacji popartej dowodami jakie działania na terenie szpitala podejmuje najemca i czy mają one charakter świadczenia usług pogrzebowych.
2. Wskazane przez Skarżącego informacje nie zostały i nigdy nie były weryfikowane, ani przez dyrekcję szpitala ani też przez Powiat Nowomiejski jako wynajmującego. 
3. Komisja wskazuje, aby w celu uniknięcia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości co do zasad uczciwej konkurencji, należy spowodować, aby najemcą prosektorium nie był jakikolwiek zakład pogrzebowy, albowiem sytuacja taka stawia go w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do zakładu konkurencyjnego.
4. Alternatywnym rozwiązaniem tego konfliktu, ciągnącego się między tymi firmami od wielu lat, byłoby zawarcie porozumienia, na mocy którego obydwa zakłady naprzemiennie dzierżawiłyby szpitalne prosektorium.
5. Komisja wskazuje ponadto, że jeżeli skarżący posiada uzasadnione podejrzenie stosowania praktyk sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji, przysługuje mu możliwość złożenia formalnego zawiadomienia do Prezesa UOKIK zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wobec braku tzw. twardych dowodów na złamanie art. 13 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, skargę na Zarząd Powiatu w związku z działalnością prosektorium w Nowym Mieście Lubawskim Komisja uznała za bezzasadną. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim postanowiła jak w sentencji uchwały.
POUCZENIE 
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 14:44:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 14:44:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 14:50:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony