ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVIII/365/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVIII/365/2023

Szczegóły informacji

LVIII/365/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: 2023-05-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowomiejskiego

Na podstawie:

Na podstawie art. 16a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Uznaje się skargę na Starostę Nowomiejskiego w zakresie działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim dotyczącą uciążliwości hałasowych spowodowanych działalnością myjni samochodowej, za bezzasadną z przyczyn wykazanych w uzasadnieniu do uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
6 kwietnia 2023 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęła skarga przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem nr WIOŚ-I.1411.2.23.gp 
z dnia 4 kwietnia 2023 r. Skargę złożyli Państwo /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ (pismo z dnia 30.03.2023 r.). 
Skarga dotyczyła przewlekłości postępowania i braku skuteczności w działaniach podjętych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w zakresie uciążliwości hałasowych spowodowanych działalnością myjni samochodowej położonej przy ul. /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/
Skarga została wniesiona w trybie postępowania skargowego, które jest uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 229  pkt. 4 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada powiatu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
12 kwietnia 2023 r. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. zapoznała się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału oraz wysłuchała uwag skarżących. Skarżący podnieśli w swoim piśmie, że na przekazane do Starostwa Powiatowego pismo WIOŚ dotyczące ustalenia emitowanego hałasu przez myjnię, nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Badania poziomu hałasu miały być przeprowadzone w terminie do końca 2022 r., ale termin został wydłużony do 31.03.2023 r.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje:
20.09.2022 r. Państwo /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ złożyli wniosek do WIOŚ o podjęcie działań w związku z uciążliwością spowodowaną w ich opinii hałasem powodowanym przez myjnię samochodową zlokalizowaną przy ul. /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/. Wniosek ten został przekazany według właściwości do Starosty Nowomiejskiego pismem z dnia 27.09.2022 r., ponieważ do kompetencji starosty należy ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Zgodnie z art. 115 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Warunkiem wydania decyzji jest stwierdzenie przekroczenia na podstawie dokonanych pomiarów hałasu. 07.10.2022 r. Starostwo Powiatowe, przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, przeprowadziło kontrolę z oględzinami instalacji myjni. W trakcie kontroli ustalono m.in., że jej funkcjonowanie może wpływać na stan akustyczny poza jej terenem (posesja skarżących graniczy rogiem z działką, na której znajduje się myjnia). W związku z tym stwierdzono, że zasadne będzie przeprowadzenie pomiarów aktualnego stanu akustycznego terenów granicznych w ramach tzw. przeglądu ekologicznego.18.10.2022 r. Starosta Nowomiejski z urzędu wszczął postępowanie administracyjne. Zakończyło się ono 24.10.2022 r. wydaniem decyzji, nakładającej na prowadzącego instalację obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w zakresie emisji hałasu, związanego z działalnością myjni, w terminie do 31 grudnia 2022 r. W ramach przeglądu miały zostać przeprowadzone pomiary wartości równoważnego poziomu dźwięku w środowisku w porach dnia i nocy na granicy terenu zakładu, zgodnie z obowiązującą metodyką przez akredytowane laboratorium. Kierując się potrzebą szybkiego załatwienia sprawy, ustalono krótki termin wykonania badań. Jednakże okres zimowy jest bardzo trudny pod względem zapewnienia stałych warunków atmosferycznych niezbędnych dla zachowania metodyki pomiaru. Pismem z dnia 23.01.2023 r. Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ABB BIS Adamkiewicz Renata. Laboratorium”, wykonujący badania z zakresu ochrony środowiska, poinformował właściciela myjni, że ze względu na warunki meteorologiczne zmuszeni są do przesunięcia terminu wykonania badań na luty-marzec 2023 r. Ostatecznie, pomiary udało się przeprowadzić 15.02.2023 r. Sprawozdanie z przeglądu Starostwo otrzymało 08.03.2023 r. Na podstawie badań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, powstającego w związku z eksploatacją instalacji myjni. Decyzję ustalającą dopuszczalny poziom hałasu wydano 14.04.2023 r. 
Komisja sformułowała następujące wnioski:
1. Komisja wyraża zrozumienie dla niezadowolenia skarżących. Mieszkanie w sąsiedztwie myjni zapewne może być uciążliwe. Jednakże na terenach miejskich częstym problemem jest to, że poziom hałasu jest przekraczany, niezależnie od działalności danego przedsiębiorstwa. Jest tam tak zwany poziom tła, na który w tym przypadku składa się hałas generowany głównie z dawnej drogi krajowej nr 15 na której pomimo wybudowania obwodnicy, nadal występuje duży ruch pojazdów, z jednej strony, i boisko Orlik, szkoła podstawowa z drugiej strony. Zatem, nie tylko myjnia jest powodem przekroczeń hałasu. 
2. Zgodnie z wydaną przez Starostę decyzją, myjnia w porze nocnej będzie wyłączona. Dla pory dnia (od godz. 6 do 22) ustalono poziom 50 decybeli, dla pory nocy – 40 decybeli (decyzja musiała być wydana dla całej doby, niezależnie od tego, że w porze nocnej i tak myjnia będzie nieczynna). Ponadto, właściciel myjni został zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji hałasu (zgodnie z przepisami – minimum raz w roku). 
3. Komisja zaproponowała, aby skarżący spotkali się z właścicielem myjni w obecności mediatora, w celu polubownego rozwiązania problemu. Spotkanie takie odbyło się dnia 17 maja br. Na spotkaniu tym, właściciel myjni zadeklarował, że na granicy działki myjni i posesji skarżących posadzi zieleń wytłumiającą hałas. Myjnia nie działa w nocy, co również powinno poprawić sytuację.
4. Akredytowane laboratorium dokonywało pomiaru poziomu hałasu w dzień powszedni tj. środa 15 lutego br., a więc w okresie, zdaniem Komisji niezupełnie odzwierciedlającym rzeczywisty poziom hałasu. Należałoby zatem, dokonać pomiaru poziomu hałasu również w dni weekendowe w okresie letnim, gdzie wówczas zdecydowanie więcej kierowców korzysta z myjni. Wyniki takich badań byłyby zdecydowanie bardziej miarodajne. 
5. Komisja zatem, w celu dogłębnego zbadania skargi, wnioskuje, aby Starosta Nowomiejski wystąpił do WIOŚ o przeprowadzenie, w ramach  działalności kontrolnej, pomiarów w zakresie emisji hałasu, związanego z działalnością myjni, w okresie letnim i w dni weekendowe.
Podsumowując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę na przewlekłość postępowania Wydziału Środowiska i Rolnictwa w przedmiotowej sprawie za bezzasadną. Co prawda postępowanie trwało około pół roku, ale właściwe załatwienie sprawy na drodze administracyjnej wymagało przeprowadzenia wszelkich wymaganych prawem procedur. Na termin ostatecznego załatwienia sprawy wpłynęło głównie przesunięcie terminu wykonania badań poziomu hałasu. Skarżący byli na bieżąco informowani o przyczynach opóźnienia. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim postanowiła jak w sentencji uchwały.
POUCZENIE 
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 14:57:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 14:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 14:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony