ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LXVIII/429/2024Drukuj informacjęAkt prawny: LXVIII/429/2024

Szczegóły informacji

LXVIII/429/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LXVIII/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-03-27

Data wejścia w życie: 2024-03-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-03-27

Tytuł aktu:

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowomiejskiego

Na podstawie:

Na podstawie art. 16a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Uznaje się skargę na Starostę Nowomiejskiego dotyczącą wypłaty odszkodowania za zniszczoną uprawę leśną za bezzasadną z przyczyn wykazanych w uzasadnieniu do uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie.

16 lutego 2024 r. do kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęła skarga Pana /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/
Skarga dotyczyła wypłaty odszkodowania za zniszczoną uprawę leśną. Skarżący podniósł, że urząd od kilkunastu lat nie radzi sobie z jego sprawą dotyczącą odszkodowania za szkodę w jego uprawie leśnej.
Skarga została wniesiona w trybie postępowania skargowego, które jest uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 229  pkt. 4 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada powiatu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2024 r. poz. 107) rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
20 lutego 2024 r. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa, a na posiedzeniu w dniu 11 marca 2024 r. wydała opinię w tej sprawie. 
Sprawa dotycząca szkody w uprawie leśnej Pana /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ istotnie ciągnie się od kilkunastu lat. 
23 września 2021 r. Pan /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ złożył wniosek do Starosty Nowomiejskiego (uzupełniony w dniu 13.10.2021 r.) w sprawie przyznania odszkodowania za zniszczoną uprawę leśną, założoną w 2006 roku, na działce nr /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie.
Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że w latach: 2007, 2009 i 2010 nastąpiło zalanie i podtopienie uprawy leśnej o powierzchni 0,35 ha założonej przy wsparciu finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Z ustaleń dokonanych na podstawie zgromadzonych dokumentów, szkody w uprawie nastąpiły w wyniku zalania i podtopienia wodą z rowu melioracji wodnych szczegółowych, do którego skierowana została woda z rzeki Osy podczas gwałtownych opadów atmosferycznych i w okresie roztopów. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.) 
w sytuacji wystąpienia szkody i braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach powstałej między innymi 
w wyniku klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa. Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy, decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, wydaje starosta, na wniosek właściciela, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego.
W ww. ustawie chodzi o pokrycie udokumentowanych kosztów odnowienia uprawy leśnej, a nie o odszkodowanie za zniszczenie uprawy leśnej. Odnowienie drzewostanu polega na ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej. 
Decyzją nr OŚ.6164.1.87.2021.AF z dnia 31 stycznia 2022 r. Starosta Nowomiejski, mimo że opinia nadleśniczego nie wskazywała na zasadność przyznania odszkodowania, przyznał Panu /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ ze środków budżetu państwa kwotę w wysokości 1.402,80 zł tytułem pokrycia kosztów odnowienia zniszczonej w wyniku działania czynników abiotycznych uprawy leśnej. 
Przed wydaniem decyzji, na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2022 r. Pan /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ miał możliwość wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Przedstawiono mu szczegółową kalkulację kosztów, które według organu podlegały zwrotowi. Wnioskodawca nie wniósł uwag co do zebranych dowodów i ustaleń postępowania i zgodził się z przedstawionym wyliczeniem. Przyznana kwota została wnioskodawcy wypłacona.
1 lutego 2023 r. Pan /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ złożył pismo w sprawie przyznania kwoty 945,62 zł tytułem zwrotu kosztów pielęgnacji świeżo posadzonych drzewek i kosztów związanych z ich przywozem w ramach odszkodowania za zniszczoną uprawę leśną. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2023 r. Starosta Nowomiejski odmówił wznowienia postępowania w przedmiotowej sprawie nie znajdując ku temu żadnych podstaw prawnych i merytorycznych. Pan /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ złożył zażalenie na postanowienie Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. SKO utrzymało postanowienie w mocy, potwierdzając w całości stanowisko organu iż podnoszone obecnie roszczenia nie stanowią żadnych nowych okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania i ich rozpatrzenie merytoryczne.
Ponadto, z wyjaśnień przedstawionych przez Naczelnika Wydziału wynika, że nie ma podstaw prawnych ani przesłanek uprawniających którykolwiek z organów administracji lub szczególnie Starostwo Powiatowe jako urząd zajmujący się obsługą organów samorządu powiatowego, do powołania komisji w celu sporządzenia protokołu z wyliczeniem strat w takiej sprawie. 
Należy dodać, że Pan /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Andrzejczak - kierownik Biura Rady Powiatu/ pierwotnie dochodził na drodze cywilnej odszkodowania od Spółki Wodnej „Górna Osa”, jednak pozew został oddalony z powodu braku uzupełnienia przez powoda materiału dowodowego.
W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga na Starostę Nowomiejskiego w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna. Skarżący otrzymał zwrot kosztów z tytułu odnowienia uprawy leśnej. Nie wniósł uwag do wyliczenia przyznanej kwoty. Nie powstały żadne nowe okoliczności, które przemawiałyby za tym, że należy mu się wypłata dodatkowych środków i na tym sprawa powinna być zakończona.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim postanowiła jak w sentencji uchwały.

Pouczenie.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski - przewodniczący Rady Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-28 11:55:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-28 11:55:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 11:56:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony