Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

192/1237/2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 192/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-02-15

Data wejścia w życie: 2024-02-15

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-02-15

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, któremu zlecono realizację zadania publicznego

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.  Dz. U. z 2024 r.  poz. 107) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Akceptuje się sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, realizującego zadanie publiczne pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych" na podstawie umowy nr 30/2023 z dnia 9 marca 2023 r. 
2. Uznaje się, że zlecone zadanie wykonano w zakresie merytorycznym zgodnie ze wskazaniami umowy, o której mowa w ust. 1. 
3. Kwotę dotacji w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) wydatkowano zgodnie z postanowieniami umowy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.