Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

II/17/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-24

Data wejścia w życie: 2024-05-24

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-05-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LXIV/395/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 579.311 zł. Plan dochodów po zmianie – 99.806.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 72.951.271 zł, dochody majątkowe – 26.854.993 zł.
2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 730.151 zł. Plan wydatków po zmianie – 103.768.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 17 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.781.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 66.779.815 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.607.010,53 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.868.707,15 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 4.509.313,32 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.144.562 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 526.678 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.123.544 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 36.988.509 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.963.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.024.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii
Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 3.962.060 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 723.134 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 238.926 zł,
3) kredytów w wysokości 3.000.000 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.488.460 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 960.000 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 6. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski - przewodniczący Rady Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-04 05:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-04 05:47:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-04 05:47:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
104 raz(y)