Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko pomocnicze i obsługi, pracowników urzędu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-22 21:55:49 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail: .
1. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach: realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem, realizacji obowiązków wynikających z zawartą z Panią/Panem umową o pracę, realizacji obowiązków związanych z obsługą kadrową i księgową zatrudnienia, realizacją obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach na podstawie:
a) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności:
-  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
-  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
-  ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
-  ustawy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
-  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
-  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, którzy to zobowiązani są do wykonywania zobowiązań podatkowych;
-  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem realizacji obowiązków wynikających z realizacji zawartej Umowy oraz obsługi zatrudnienia. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały pobrane – zawartej Umowy. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane uzależniony jest od czasu obowiązywania Umowy, przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych osobowych przez określony czas/okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. Dane osobowe osób zatrudnionych będą przetwarzane przez czas trwania stosunku pracy. 
4. Po ustaniu zatrudnienia w stosunku do osób zatrudnionych przed 1.01.2019 r. dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. W przypadku osób zatrudnionych po 01.01.2019 r. dane osobowe będą przechowywane 10 lat od momentu ustania zatrudnienia zgodnie z art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. sąd, PIP, PIS, ZUS, organy ścigania, urząd skarbowy lub podmiotom upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Ma Pan/Pani prawo do:
-  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO);
-  ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO);
-  ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO);
-  lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
10. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub Umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
-  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych);
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie na adres Administratora.
11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-22 21:55:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-22 21:55:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:13:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
165 raz(y)