Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-22 22:06:55 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,13 - 300 Nowe  Miasto Lubawskie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się Inspektorem ochrony danych mail: .
2)Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne. 
3) Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
4). Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
-  5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,    
-  w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego .
5). W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 
a)  dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
- wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 
- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na tok i wynik postępowania.
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem. 
7) Podanie Twoich danych: 
a) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 
b) jest dobrowolne gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9) Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
10) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-22 22:06:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-22 22:06:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)