Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stażystów i praktykantów

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-22 22:12:18 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mail:
1. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia odbycia przez Panią/Pana stażu lub praktyk zawodowych na podstawie: 
a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, oświadczenia woli regulującego sprawy związane z organizacją stażu, zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, umowy/porozumienia o realizację praktyki zawodowej zawartego ze szkołą/uczelnią;
b) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia odbycia przez Panią/Pana stażu lub praktyk zawodowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Ma Pan/Pani prawo do: 
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO);
- usunięcia danych (art. 17 RODO) lub 
- ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub do 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie do Administratora;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-22 22:12:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-22 22:12:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:11:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)