Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca rzeczy znalezionych

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-22 23:19:16 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych i art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest Starosta Nowomiejski z siedzibą  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail: .
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na wydaniu rzeczy znalezionej, w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny; 
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody.
Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu.
2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz usługodawcy mający dostęp do serwerów i oprogramowania  w ramach obsługi informatycznej. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak: 
1) dokumentacja dotycząca obsługi rzeczy znalezionych przechowywana jest 5 lat;
2) w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż do czasu wskazanego w ppkt 1. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustawowym na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówicie Państwo podania swoich danych lub podacie nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;
2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody (p.1pp.b) która może być cofnięta w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-22 23:19:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-22 23:19:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:10:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)