ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-19 10:45:53 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2008-02-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • na stronie internetowej znajdują się aktualności w formie plików PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • zamieszczone na stronie internetowej aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny;
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-19
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Andrzejczak, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 472 42 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim mieści się w dwóch lokalizacjach.
Budynek administracyjny przy ulicy Rynek 1
Budynek dostępny w godzinach urzędowania od godziny 7:15 do godz. 15:15 poprzez wejście bezpośrednie od ulicy Rynek oraz dodatkowym wejściem od strony parkingu przy ul. Okólnej. Korytarze dostępne z klatki schodowej. Obiekt nie posiada windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku znajduję się pochylnia wewnętrzna zlokalizowana przy wejściu od strony parkingu przy ul. Okólnej. Kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych i zewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ul. Okólnej znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie Starostwa przy ulicy Rynek 1 osobom mającym trudności w dotarciu do wydziałów mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze pomocą służy pracownik, który poinformuje pracownika merytorycznego o potrzebie obsługi klienta na parterze.
Budynek administracyjny przy ulicy Grunwaldzkiej 3
Budynek dostępny w godzinach urzędowania od godziny 7:15 do godz. 15:15 poprzez jedno wejście bezpośrednie od ulicy Grunwaldzkiej 3 oraz dodatkowe wejście strony parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 3. Korytarze dostępne z dwóch klatek schodowych oraz z windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku znajduję się pochylnia zewnętrzna zlokalizowana przy wejściu do windy z parkingu. Kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych i zewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ulicy Grunwaldzkiej 3 znajdują się oznakowane  cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje dodatkowe
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem".
W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w wyżej wymienionej ustawie.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.
Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:
 1. Przesłanie pisma drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 2. Złożenie pisma w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 16).
 3. Poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /spnml/SkrytkaESP.
 4. Przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, to jest poczta elektroniczna: , faks: 56 472 42 22.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.
Informacje dodatkowe
W Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jest powołany zespół do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.
Osoby do kontaktu
W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej: Ewa Kalisz-Górzkowska. Telefon: 56 472 42 03, e-mail: .
W zakresie dostępności architektonicznej: Beata Widźgowska. Telefon: 56 472 42 12, e-mail: .
W zakresie dostępności cyfrowej: Krzysztof Andrzejczak. Telefon: 56 472 42 06, e-mail: .
Ułatwienia
W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim skróty klawiaturowe (accesskey):
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa również pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.
Inne informacje i oświadczenia
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim była na poziomie WCAG 2.1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Andrzejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-19 10:45:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-19 10:45:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 12:09:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3438 raz(y)