Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 3/2024 Starosty Nowomiejskiego z 16 maja 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-20 12:47:11 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 16 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 3,4,12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2736):
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 16 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku.
§ 2. Analiza aneksu nr 16 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 20.05.2024 r.

Analiza aneksu nr 16 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16 maja 2024 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnie-nie admini-stracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023/2024
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
 
Liczba nauczycieli zatrud-nionych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśred-nieniu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
Zespół Szkół Zawodo-wych w Kurzę-tniku
Szkoła
Admini-stracja -
6 osób
(6 etatu)
Obsługa-
8 osób
(8 etatów)
Oddziały - 35
Oddziały - 40
65
6
629,26
9,68
1827,21
Ogółem godziny w szkole: 1973,5
Godziny
niedydak-tyczne:
- biblioteka - 60;
- pedagog szkolny - 4;
- pedagog specjalny - 16;
- kierownik kształcenia praktycz-nego - 9;
- doradca zawodowy - 10.
Razem: 139
- psycholog - 8 - vacat.
-
45,67
Uczniów-
884 + 4 nauczania indywidu-alne
Uczniów-
940 +7 nauczań indywidu-alnych
Godziny dydaktyczne:
1826,5
 
Aneks w związku z:
1. Przydzieleniem 2 h zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy 1TŻiUG i 2 h zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy 3 TH/TR w związku z przedłożeniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-20 12:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-20 12:47:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20 12:47:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)