Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 4/2024 Starosty Nowomiejskiego z 20 maja 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-22 11:17:09 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110  w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2736) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 
§ 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2024/2025.
§ 2. Analiza arkusza organizacji roku szkolnego stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2024 r.

Analiza arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 maja 2024 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnie-nie admini-stracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2023/
2024
Oddziały w roku szkolnym 2024/
2025
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydak-tyczne
Inter-nat
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
 
Szkoła
Admini-stracja- 5 osób
(każda osoba pełen etat)
Obsługa-
8 osób
(każda osoba na pełen etat)
 
Oddziały - 22
 
Oddziały - 20
37
2
169,08
 
4,57
 
987,05
 
Ogółem godziny w szkole : 1026,20
Godziny niedydak-tyczne:
- pedagog/
psycholog - 56;
- doradca zawodowy - 20;
- internat - 60;
- biblioteka - 45;
Razem: 181
 
60
 
42,26
Internat 2 osoby  (nauczy-ciele) + dozór nocny (1 pracownik obsługi)
Ucznio-wie -
623
Ucznio-wie -
583
Godziny dydaktyczne: 845,20
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 11:07:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 11:17:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 11:17:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45 raz(y)