ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-22 13:37:28 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust.2, art. 13 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
I. Rodzaj zadania.
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego w 2021 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie powierzenia prowadzenia jednego punktu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmuje się realizacji zadania w ramach działań statutowych.
2. Punkt prowadzony jest w formie mobilnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz.90 ze zm.).
3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie na obszarze powiatu nowomiejskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w punkcie na terenie powiatu.
Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania w roku 2021 przeznacza się ogółem kwotę w wysokości: 64 020, 00 zł (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym:
1) 60 060, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
2) 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na zadania z zakresu edukacji prawnej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Organizację pozarządową wyłania się w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.), przeprowadzanym jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.Prowadzenie punktu powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
3. W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
4. O powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktu, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.), wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5. W ramach umowy, powierza się organizacji pozarządowej zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
6. Organizacja może złożyć oddzielne oferty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jednak w zakresie każdej z ofert winny być przewidziane zadania z zakresu edukacji prawnej.
7. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacji pozarządowej powierzone zostanie prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być realizowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z harmonogramem, wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
2. Punkt prowadzony jest w formie mobilnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z następującym harmonogramem.
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny funkcjonowania punktu w poszczególnych dniach tygodnia/godziny dyżuru
1.
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,                                                         ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14:00 do 18:00
2.
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik,
od 14:00 do 18:00
3.
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
od 8.00 do 12.00,
4.
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 14:00 do 18:00
5.
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
od 12:00 do 16:00
Zakłada się świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich pięciu lokalizacjach Punktu.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
4. Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej polega na podjęciu działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
a) prawach i obowiązkach obywatelskich,
b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa,
e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w niniejszym punkcie lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) nieodpłatną mediację lub
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
7. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzenie mediacji;
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
8. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
a) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
b) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
9. W sprawach nieuregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) o mediacji.
10. Nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.294 ze zm.) nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
11. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
12. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
13. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
14. Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba spełniająca wymagania określone w art.11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
15. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 16. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
17. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do zapewnienia materiałów biurowych, odpowiednich druków oświadczeń, kart oraz innych wymaganych dokumentów do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
18. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest we własnym zakresie zapewnić urządzenia techniczne, w tym komputer z oprogramowaniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2492), z wyjątkiem drukarki i niszczarki, które udostępnione w punkcie będą nieodpłatnie. Korzystanie z lokali oraz dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej zapewniony będzie nieodpłatnie.
19. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do prowadzenia jednego punktu zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz rozporządzeniem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
20. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.).
21. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w roku budżetowym 2021). Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz wykorzystania środków określi umowa.
22. Do umowy, która zostanie zawarta z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
V. Terminy i sposób składania ofert.
1. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań ( Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 16) w terminie do 13.11.2020 r. do godziny 1515 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy napisać nazwę oferenta z adresem oraz dopisać „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
4. Organizacja, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. 5. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w KRS, należy przedstawić stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia. 6. Ustala się wkład własny w wysokości co najmniej 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania (wkład osobowy i/lub rzeczowy)
7. Oferty ze względu błędów formalnych nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria formalne oceny ofert – oferta realizacji zadania publicznego nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) oferta została złożona po terminie,
b) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot (oferent nie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego lub nie jest wpisany na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów, prowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego),
c) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
d) przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem zadania,
e) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby,
f) termin realizacji zadania jest niezgodny ze wskazanym w pkt IV.1 niniejszego ogłoszenia,
9. Po terminie składania ofert nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do 30 listopada 2020 r.
2. Zaopiniowanie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przez komisję konkursową złożoną z: przedstawicieli Zarządu Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczą także w głosem doradczym: Sekretarz Powiatu, Pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych.
3. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /0-20/,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /0-20/,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /0-20/,
d) ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /0-20/,
e) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /0-3/
Komisja opiniuje oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 3 na karcie opiniującej oferty.
4. W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w formie Uchwały.
6. Od Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
8. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki.
9. Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Powiat powinien otrzymać decyzje o przyznaniu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.
10. Konkurs ofert może zostać unieważniony przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sytuacji gdy: a) nie zostanie złożona żadna oferta b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
11. Organizacja pozarządowa, której oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązana będzie do przedłożenia następujących dokumentów:
a) kopię aktualnego wypisu z KRS;
b) kopię statutu;
c) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
d) kopie umów zawartych z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, osobami o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) lub doradcami oraz mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 w/w ustawy;
e) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania.
Kopie wskazanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
12. Jeżeli wybrany oferent powyższymi dokumentami nie potwierdzi (lub ich nie przedłoży), że jest uprawniony do wykonywania określonego w ogłoszeniu zadania publicznego zgodnego z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), Powiat zastrzega możliwość wybrania następnej oferty złożonej w konkursie z największą otrzymaną liczbą punktów.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach.
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w 2016 r. powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacji TOGATUS Pro Bono w Olsztynie i przyznał dotację w wysokości 59 946,00 zł, w 2017 r.,2018 r. i 2019 r. ww. zadanie powierzył Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu i przyznał dotację w 2017 r. w wysokości 60 725,88 zł, w 2018 r. w wysokości 60 725,88 zł oraz w 2019 r. w wysokości 64 020,00 zł, a w roku 2020 powierzył zadanie Stowarzyszeniu „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli”, ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn przyznając dotację w wysokości 64 020,00 zł
VIII. Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Powiat Nowomiejski- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadań ustawowych.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Starosta Nowomiejski– Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, tel. 56/4724220,  e-mail: . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatu Nowomiejskiego – Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Starostwa w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.
Oferentowi i wymienionym w ofercie osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Oferent i wymienione w ofercie osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-22 13:20:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-22 13:37:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22 14:08:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
370 raz(y)