ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›

  Naczelnik Wydziału: Krzysztof Puwalski

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój - 17, 18, 19 (pierwsze piętro)

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
  1. Realizacja zadań wynikających m.in. z ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o lasach, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ustawy o transporcie kolejowym.
  2. Do zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:
  1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów o środowisku i jego ochronie i udostępnianie zgromadzonych danych,
  2) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
  3) wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu,
  4) nakładanie na użytkownika instalacji w drodze decyzji obowiązku prowadzenia pomiarów emisji lub dodatkowych wymagań z uwagi na szczególne względy ochrony środowiska,
  5) przyjmowanie zgłoszeń o instalacji mogącej negatywnie wpłynąć na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
  6) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w przypadku konieczności ochrony środowiska,
  7) nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów,
  8) wydawanie pozwoleń emisyjnych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych,
  9) wydawanie decyzji, zobowiązującej podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  10) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.
  3. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:
  1) nakładanie w drodze decyzji obowiązku zagospodarowania odpadów zatrzymanego transportu, 2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
  3) nakładanie na sprawcę wypadku w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
  4. Do zadań wydziału w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:
  1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
  2) prowadzenie rejestru żywych zwierząt chronionych prawem WE gatunków dzikiej fauny i flory,
  3) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w zakresie gruntów będących własnością gminy.
  5. Do zadań wydziału w zakresie ochrony zwierząt należy w szczególności:
  1) wydawanie opinii w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów
  6. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności:
  1) gospodarowanie innym niż grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi, mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  2) wnioskowanie o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powoływanie komisji przetargowej w tym celu,
  3) stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,
  4) stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z tego zasobu, 5) opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego, 6) zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
  7) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej,
  8) nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej,
  9) rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora,
  10) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
  11) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, 12) potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości.
  7. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności:
  1) wydawanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2) wydawanie decyzji określającej zadania gospodarki leśnej zgodnie z uproszczoną inwentaryzacją,
  3) sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasu należących do osób fizycznych
  4) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji,
  5) wydawanie decyzji określających wykonanie obowiązku w zakresie gospodarki leśnej,
  6) prowadzenie oceny udatności upraw leśnych,
  7) prowadzenie czynności związanych z ekwiwalentem za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
  8. Do zadań wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy w szczególności:
  1) wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku, lub uszkodzenia ciała zwierzyny,
  2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców,
  3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
  4) wydawanie zezwoleń na odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
  9. Do zadań wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy w szczególności:
  1) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
  2) prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów.
  10. Do zadań wydziału w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy w szczególności:
  1) opiniowanie i uzgadnianie w zakresie wskazanych w ustawie spraw ochrony środowiska projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  11. Do zadań wydziału w zakresie geologii i górnictwa należy w szczególności:
  1) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,
  2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
  3) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  4) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  5) wydawanie decyzji określających wysokość opłat eksploatacyjnych, w razie nie dokonania przez przedsiębiorcę należnych opłat w terminie,
  6) wydawanie decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.
  12. Do zadań wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy w szczególności:
  1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  2) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej na terenie powiatu.
  13. Do zadań wydziału w zakresie rejestracji sprzętu pływającego należy w szczególności:
  1) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
  14. Do zadań wydziału w zakresie transportu kolejowego należy w szczególności:
  1) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej,
  2) wydawanie zgody na odstępstwo od odległości i warunków usytuowania drzew i krzewów, określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu.

  Telefon kontaktowy:

  • 56 472 42 18;
  • 56 472 42 23.

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›