ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›

  Naczelnik Wydziału: Mariola Ławicka

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności:
  1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  1) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  3) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  5) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.
  2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane.
  3. Współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
  4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
  5. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy.
  6. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
  1) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
  2) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
  7. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
  8. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
  9. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
  10. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywaniu robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
  11. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
  12. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.
  13. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
  1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów
  i innych miejsc publicznych,
  2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
  14. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
  15. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
  16. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali i innych.
  17. Przekazywanie sprawozdawczości z zakresu wydanych pozwoleń na budowę do Głównego Urzędu Statystycznego.
  18. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
  19. Współdziałanie z organami samorządowymi, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi instytucjami wynikającymi z kompetencji wydziału.
  20. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy.
  21. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.
  22. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowych obiektów budowlanych po upływie terminu rozbiórki w wyznaczonym w treści złożonego i przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia.
  23. Przyjmowanie zawiadomień od osób prowadzących roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
  24. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyjęciu zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska.

  Telefon kontaktowy:

  56 472 42 37

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›