ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›

  Naczelnik Wydziału: Barbara Orłowska

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji należy w szczególności:
  1. Prowadzenie zadań związanych z oświatą, w tym:
  1) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
  2) przeprowadzenie analizy i spraw administracyjnych związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat,
  3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,
  4) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
  5) prowadzenie spraw dotyczących:
  a) powoływania komisji konkursowych oraz przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej,
  b) wyrażania opinii w sprawie powoływania osób na inne stanowisko kierownicze,
  c) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego,
  d) prowadzenie czynności w zakresie zadań organu prowadzącego związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  e) przygotowanie analizy i sprawozdania poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
  6) dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz przeprowadzenie kontroli merytorycznej prawidłowości pobrania i wykorzystania przez szkoły dotacji z budżety powiatu,
  7) nadawanie uprawnień szkoły publicznej,
  8) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły,
  9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  10) współdziałanie z dyrektorami szkół i wojewódzką radą rynku pracy oraz prowadzenie spraw związanych z utworzeniem nowych kierunków kształcenia,
  11) realizacja projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów powiatu nowomiejskiego,
  12) przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów w szkolnych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  13) przeprowadzanie procedury umieszczania dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  14) organizacja powiatowych konkursów, turniejów, olimpiad o charakterze edukacyjnym,
  15) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
  16) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach kompetencji organu prowadzącego,
  17) prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli,
  18) przygotowywanie, w porozumieniu z dyrektorami szkół dokumentacji dotyczącej naboru uczniów do klas pierwszych na dany rok szkolny.
  2. Do zadań wydziału w zakresie zdrowia i polityki społecznej należy w szczególności:
  1) powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,
  2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
  3) zabezpieczenie podmiotu przewożącego zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach
  publicznych,
  4) przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem wysokości opłat za pobyt w Domu
  Dziecka i Domu Pomocy Społecznej,
  5) przygotowywanie i opracowywanie programów prozdrowotnych
  6) koordynowanie obchodów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny, realizowanych wspólnie z jednostkami powiatowymi,
  7) organizowanie posiedzeń i obsługa Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,
  8) udzielanie pomocy merytorycznej przy obsłudze Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
  9) pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji (w szczególności kopii uchwał i protokołów) z posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
  10) pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji (w szczególności kopii uchwał i protokołów) z posiedzeń Rady Nadzorczej spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o
  11) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej oraz innych spraw wynikających z realizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  12) współpraca w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki zdrowotnej z właściwymi terytorialnie gminami,
  13) inicjowanie, wspomaganie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu,
  14) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
  15) przeprowadzanie merytorycznej kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Do zadań wydziału w zakresie kultury, sportu, promocji należy w szczególności:
  1) ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  2) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  3) przygotowywanie i realizacja planów finansowo - rzeczowych działalności sportowej, kulturalnej i promocyjnej,
  4) organizowanie zawodów i imprez sportowych o charakterze ponadgminnym,
  5) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
  6) tworzenie warunków prawno- organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  7) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
  8) promowanie powiatu w kraju i za granicą,
  9) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
  10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  11) współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz współorganizowanie obchodów rocznic dla uczczenia pamięci ofiar wojny,
  12) organizowanie imprez okolicznościowych,
  13) umieszczanie na zabytkach znaków i zapisów określonych prawem,
  14) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury.
  4. Do zadań wydziału w zakresie wspierania przedsiębiorczości należy w szczególności:
  1) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,
  2) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
  3) organizowanie imprez promocyjnych o charakterze ponadgminnym,
  4) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędów gmin położonych na terenie powiatu.

  Telefon kontaktowy:

  56 472 42 31

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›