ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - 6.06.2022Drukuj informacjęSprawa: Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - 6.06.2022

Szczegóły informacji

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - 6.06.2022

Wydział: Wydział Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2022-06-06 12:41:56

Termin załatwienia

Nie wliczając czasu na zasięgnięcie opinii/dokonanie uzgodnień: 1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Adriana Furmanek

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, pokój nr 17. Odbiór dokumentów listownie lub osobiście w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.
 

Telefon kontaktowy

56 47 242 18

Adres e-mail

srodowisko3@powiat-nowomiejski.pl

Sposób załatwienia

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
 1. Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
 2. Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3;
 3. Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Miejsce odbioru

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pokój - 17, 18, 19 (pierwsze piętro)

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze, w którym należy określić:
 • właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
 • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności;
 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Załączniki do wniosku:
 • dowody potwierdzające istnienie określonych we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków);
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
 • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 • dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
 • minimum 7 egzemplarzy mapy obszaru i terenu górniczego (załączniki graficzne powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju);
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oceny oddziaływania na środowisko);
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Nie wliczając czasu na zasięgnięcie opinii/dokonanie uzgodnień: 1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości:
 • 616,0 zł za udzielenie koncesji;
 • 17,0 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje
 • wydobywanie kopaliny ze złóż, wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;
 • udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa;
 • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
 • do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.-  Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adriana Furmanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-06 12:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-06 12:41:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-06 12:41:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony