ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›

  Sekretarz Powiatu: Ewa Kalisz - Górzkowska

  Siedziba:

  ul. Rynek1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
  1. Opracowywanie projektu statutu powiatu i jego nowelizacji.
  2. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących wewnętrzną organizację Starostwa oraz kontrolowanie ich przestrzegania.
  3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
  4. Prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych inspekcji i straży działających na terenie powiatu nowomiejskiego.
  5. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  6. Uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty oraz opiniowanie ich pod względem formalnym.
  7. Prowadzenie rejestru zarządzeń i pism okólnych Starosty.
  8. Przekazywanie zarządzeń i pism okólnych Starosty do realizacji.
  9. Prowadzenie rejestru kontroli.
  10. Ewidencjonowanie protokołów kontroli oraz czuwanie nad realizacją zaleceń pokontrolnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
  11. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem.
  12. Przygotowywanie serwisów prasowych.
  13. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, w tym przygotowywanie wniosków.
  14. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzenie strony internetowej powiatu.
  15. Prowadzenie kroniki powiatu.
  16. Realizowanie zadań związanych z wykonaniem przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym:
  1) organizowanie współpracy z gminami powiatu nowomiejskiego,
  2) organizowanie współpracy z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych,
  3) organizowanie i monitorowanie świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów
  i radców prawnych oraz organizacje pozarządowe,
  4) prowadzenie spraw związanych z zlecaniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie powierzenia prowadzenia jednego punktu organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, które podejmują się realizacji zadania w ramach działań statutowych,
  5) prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej,
  6) kontrola dokumentacji dotyczącej świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów, radców prawnych i organizacje pozarządowe,
  7) obsługa i koordynacja systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
  17. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych.
  18. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
  19. Powoływanie i odwoływanie społecznego opiekuna zabytków.
  20. Zabezpieczenie obsługi informatycznej Starostwa, sprawowanie nadzoru nad modernizacją, naprawą i konserwacją sprzętu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią komputerową.
  21. Administrowanie systemami informatycznymi,
  22. Realizowanie zadań określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym prowadzenie spraw dotyczących stosowania w Starostwie podpisu elektronicznego.
  23. Planowanie rozwoju informatyzacji w Starostwie.
  24. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  25. Do zadań wydziału w zakresie Zarządu Powiatu należy w szczególności:
  1) kompleksowa obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu,
  2) współdziałanie z właściwymi merytorycznie wydziałami w przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Powiatu,
  3) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu,
  4) przygotowywanie sprawozdań z prac Zarządu Powiatu,
  5) przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Zarządu Powiatu,
  6) terminowe przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu właściwym podmiotom do realizacji oraz do publikacji w BIP,
  7) monitorowanie realizacji aktów normatywnych i wniosków Zarządu Powiatu,
  8) prowadzenie upoważnień do działania w imieniu Zarządu.
  26. Do zadań wydziału w zakresie spraw kadrowych należy w szczególności:
  1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
  a) prowadzenie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  b) prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  c) prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu pracy,
  d) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
  2) koordynowanie i monitorowanie systemu zatrudniania pracowników w Starostwie,
  3) prowadzenie spraw związanych z upoważnieniami i pełnomocnictwami w tym ich rejestru,
  4) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
  5) organizowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich i studenckich na terenie Starostwa,
  6) prowadzenie wykazu wydanych legitymacji służbowych,
  7) prowadzenie spraw związanych z organizacją stażów,
  8) prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych Starostwa,
  9) prowadzenie spraw związanych z umowami dotyczącymi ryczałtów samochodowych,
  10) przygotowywanie sprawozdań.
  27. Sporządzanie projektów umów o dzieło i zlecenia.
  28. Do zadań wydziału w zakresie spraw BHP należy w szczególności:
  1) szkolenie zatrudnianych pracowników z zakresu BHP,
  2) kontrola przestrzegania przepisów ochrony pracy,
  3) okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4) przygotowywania projektów zarządzeń Starosty w zakresie BHP,
  5) prowadzenie rejestru imiennego pracowników korzystających ze środków ochrony osobistej,
  6) prowadzenie dochodzenia i sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
  29. Do zadań wydziału należy realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.
  30. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych.
  31. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, fundacji oraz stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu.
  32. Analizowanie informacji w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w stosunku do stowarzyszeń i fundacji i przekazywanie ich komórce właściwej do spraw kontroli.
  33. Realizacja zadań Starosty w zakresie wynikającym z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a
  w szczególności:
  1) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie powiatu
  nowomiejskiego,
  2) dokonywanie wpisu do ewidencji, zmian w ewidencji oraz wykreślenia stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  3) publikowanie i aktualizowanie ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4) wydawanie zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
  34. Realizacja zadań Starosty z ustawy o sporcie, w zakresie:
  1) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę na terenie powiatu
  nowomiejskiego,
  2) dokonywanie wpisu do ewidencji, zmian w ewidencji oraz wykreślenia uczniowskiego klubu
  sportowego z ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  3) publikowanie i aktualizowanie ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4) wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
  5) prowadzenia ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej mających siedzibę na terenie powiatu nowomiejskiego,
  6) dokonywanie wpisu do ewidencji, zmian w ewidencji oraz wykreślenia klubu sportowego z ewidencji klubów sportowych,
  7) publikowanie i aktualizowanie ewidencji klubów sportowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  8) wydawanie zaświadczeń z ewidencji klubów sportowych.
  35. Do zadań wydziału w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:
  1) utrzymywanie bieżących kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym i sektorem pozarządowym, koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
  3) prowadzenie doradztwa organizacyjno - prawnego dla organizacji pozarządowych,
  4) opracowywanie i realizacja programu współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  5) opracowywanie zasad konsultowania i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  6) współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego.
  36. Do zadań wydziału w zakresie prowadzenia sekretariatu należy w szczególności:
  1) prowadzenie głównego punktu kancelaryjnego,
  2) wykonywanie obsługi sekretariatu Starostwa,
  3) obsługa organizacyjna spotkań organizowanych w gabinecie Starosty i Wicestarosty,
  4) załatwianie spraw związanych z pieczęciami i pieczątkami,
  5) prenumerata czasopism.

  Telefon kontaktowy:

  56 472 42 24

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail