ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›

  Skarbnik Powiatu: Sebastian Kiński

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:
  1. Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Powiatu i jednostki budżetowej Starostwa na podstawie planu określonego w uchwale budżetowej.
  2. Prowadzenie gospodarki bezgotówkowej na podstawie prawidłowo sporządzonych i skontrolowanych dokumentów księgowych.
  3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu i jednostki budżetowej Starostwa.
  4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku budżetu powiatu i jednostki budżetowej Starostwa oraz rachunków pomocniczych.
  5. Rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z osiągniętych dochodów.
  6. Rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z przekazanych środków na wydatki określone w planie budżetu.
  7. Agregowanie danych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata określone w przepisach prawa.
  8. Określenie rodzaju materiałów planistycznych oraz szczegółowości składanych materiałów, wniosków, planów rzeczowych, planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do przygotowania projektu budżetu.
  9. Przyjmowanie wniosków wraz z kalkulacją kosztów do projektu budżetu.
  10. Segregacja danych planistycznych i sporządzenie zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków projektu budżetu powiatu oraz planowanych zadań, na podstawie określonego przez Radę Powiatu trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  11. Przygotowanie projektu zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata określone w przepisach prawa.
  12. Przygotowanie projektu zmian do uchwały zmieniającej budżet powiatu.
  13. Przygotowanie informacji z wykonania budżetu za okresy określone w przepisach prawa.
  14. Przygotowanie zbiorczych opracowań planów finansowo-rzeczowych dla jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Starostwa.
  15. Opracowanie projektu planu finansowego oraz jego realizacja dla zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.
  16. Naliczanie, windykacja i egzekwowanie należności dla Powiatu, jednostki budżetowej Starostwa i Skarbu Państwa.
  17. Prowadzenie ksiąg ilościowo-wartościowych dla majątku trwałego, w tym: środków trwałych,
  pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów przy współudziale wydziału odpowiedzialnego za należytą gospodarkę mieniem powiatu.
  18. Ewidencjonowanie naliczonych odpisów amortyzacyjnych do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
  19. Inwentaryzacja składników majątkowych według metod i terminów określonych prawem.
  20. Dokonywanie wyceny aktywa i pasywa oraz ustalanie wyniku finansowego według określonych procedur.
  21. Ustalanie wyniku wykonania budżetu oraz skumulowanego wyniku budżetu.
  22. Ewidencja kredytów bankowych, zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych na finansowanie budżetu.
  23. Ewidencja uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa.
  24. Naliczanie i dokonywanie dyspozycji wypłaty wynagrodzeń oraz dokonywanie rozliczeń z pracownikami, budżetami i instytucjami publiczno-prawnymi, a także prowadzenie dokumentacji płacowej.
  25. Prowadzenie pozostałych rozrachunków, rozliczeń dotacji udzielonych i otrzymanych oraz płatności z budżetu środków europejskich, rozrachunków z budżetami z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, długoterminowych rozliczeń z budżetami; rozliczeń na rzecz Skarbu Państwa.
  26. Przetwarzanie danych księgowych w systemach informatycznych z zachowaniem ochrony zbiorów ksiąg rachunkowych.
  27. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności przyjętych zasad polityki rachunkowości, instrukcji gospodarki bezgotówkowej, inwentaryzacyjnej, obiegu dokumentów księgowych, planu kont dla budżetu, jednostki budżetowej Starostwa oraz Skarbu Państwa.
  28. Współdziałanie z jednostkami budżetowymi powiatu.
  29. Współdziałanie z bankiem prowadzącym obsługę bankową budżetu powiatu.
  30. Współdziałanie z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami i instytucjami.
  31. Sporządzanie określonych przepisami prawa sprawozdań jednostkowych Starostwa z wykonania budżetu powiatu na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.
  32. Sporządzanie określonego rodzaju i formy sprawozdań w zakresie operacji finansowych w terminach określonych w przepisach prawa.
  33. Sporządzanie sprawozdań łącznych, zbiorczych, skonsolidowanych zbiorczych i łącznych na podstawie sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
  34. Kontrola formalno-rachunkowa prawidłowości sporządzonych sprawozdań jednostkowych.
  35. Uczestnictwo w realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
  36. Pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie kopii sprawozdań finansowych spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., w szczególności bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych, rocznych.

  Telefon kontaktowy:

  56 472 42 09; 56 472 42 32

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›