ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›

  Skrbnik Powiatu: Sebastian Kiński

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań wydziału należy w szczególności:
  1) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu i jednostki budżetowej Starostwa;
  2) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu i jednostki budżetowej Starostwa;
  3) prowadzenie gospodarki kasowej na podstawie prawidłowo sporządzonych i skontrolowanych dokumentów księgowych;
  4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ( zgodnie z upoważnieniem ) z rachunku budżetu powiatu, jednostki budżetowej Starostwa i rachunków pomocniczych;
  5) rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z osiągniętych dochodów;
  6) rozliczanie jednostek budżetowych powiatu z przydzielonych środków na wydatki;
  7) przygotowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie procedury uchwalenia budżetu;
  8) przygotowywanie projektów zmian w budżecie powiatu i informacji z wykonania budżetu za okresy wymagane prawem;
  9) przygotowywanie zbiorczych opracowań planów finansowo-rzeczowych komórek organizacyjnych Starostwa;
  10) ewidencja dochodów budżetu powiatu i Skarbu Państwa;
  11) windykacja należności jednostki budżetowej Starostwa i Skarbu Państwa;
  12) sporządzanie sprawozdań z wykonania z budżetu powiatu oraz łącznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego, a także bilansu skonsolidowanego;
  13) inwentaryzacja składników majątkowych według metod i terminów określonych prawem;
  14) dokonywanie wyceny aktywa i pasywa oraz ustalanie wyniku finansowego według określonych procedur;
  15) naliczanie wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z Urzędem Skarbowym, a także prowadzenie dokumentacji płacowej;
  16) przetwarzanie danych księgowych w systemie informatycznym z zachowaniem ochrony zbiorów ksiąg rachunkowych;
  17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności przyjętych zasad polityki rachunkowości, instrukcji gospodarki kasowej, inwentaryzacyjnej, obiegu dokumentów księgowych, planu kont;
  18) współdziałanie z jednostkami budżetowymi powiatu;
  19) współdziałanie z Urzędem Skarbowym, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi;
  20) uczestnictwo w ewidencji realizacji programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa;
  21) wykonywanie zadań zleconych przez Starostę.

  Telefon kontaktowy:

  tel. 56 472 42 09, tel. 56 472 42 32

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›