ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›

  Naczelnik Wydziału: Barbara Orłowska

  Siedziba:

  ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  6.1. Do zadań wydziału w zakresie oświaty należy w szczególności:
  1) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
  2) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych podlegających szkół i placówek;
  3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
  4) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej;
  5) prowadzenie spraw dotyczących:
  a)powoływania komisji konkursowych oraz przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej;
  b)wyrażania opinii w sprawie powoływania osób na inne stanowisko kierownicze;
  c) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego;
  6) dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  7) nadawanie uprawnień szkoły publicznej;
  8) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły;
  9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  10) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia;
  11) realizacja projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów powiatu nowomiejskiego
  12) umieszczanie uczniów w Szkolnych Ośrodkach Wychowawczych;
  13) umieszczanie uczniów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na podstawie postanowienia sądu lub prośby rodziców;
  14) organizacja powiatowych konkursów, turniejów, olimpiad o charakterze edukacyjnym;
  15) organizowanie i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.
  6.2. Do zadań wydziału w zakresie zdrowia i polityki społecznej należy w szczególności:
  1) przygotowywanie dokumentacji oraz organizacja postępowania konkursowego wyłaniającego dyrektora bądź zastępcę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  2) powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;
  3) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa;
  4) zabezpieczenie podmiotu przewożącego zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;
  5) przygotowywanie dokumentów dotyczących wysokości opłat za pobyt w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej;
  6) przygotowywanie i opracowywanie programów prozdrowotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7) koordynowanie obchodów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny, realizowanych wspólnie z jednostkami powiatowymi;
  8) obsługa Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;
  9) udzielanie pomocy merytorycznej przy obsłudze Rady Społecznej przy SP ZOZ i zgromadzenia wspólników spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.;
  10) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej oraz innych spraw wynikających z realizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  6.3. Do zadań wydziału w zakresie kultury, sportu, promocji należy w szczególności:
  1) ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nadzorowanie ich organizacji;
  2) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
  3) przygotowywanie i realizacja planów finansowo – rzeczowych działalności sportowej, kulturalnej i promocyjnej;
  4) organizowanie zawodów i imprez sportowych o charakterze ponadgminnym;
  5) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialnotechnicznych dla jej rozwoju;
  7) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;
  8) promowanie powiatu w kraju i za granicą;
  9) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną;
  10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
  11) współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz współorganizowanie obchodów rocznic dla uczczenia pamięci ofiar wojny;
  12) organizowanie imprez okolicznościowych w tym koordynowanie współpracy z partnerem zagranicznym.
  6.4. Do zadań wydziału w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych i wspierania przedsiębiorczości należy w szczególności:
  1) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  2) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości;
  3) organizowanie imprez promocyjnych o charakterze ponadgminnym;
  4) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dla powiatu środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i pozabudżetowych (w tym opracowywanie wniosków);
  5) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędów gmin położonych na terenie powiatu;
  6) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, które opracowywane są przez pracownika odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy

  Telefon kontaktowy:

  tel. 56 472 42 31

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›