ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›

  Naczelnik Wydziału: Andrzej Kowalczyk

  Siedziba:

  ul. Szkolna 5B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
  1. Do zadań wydziału w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:
  1) przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowomiejskiego,
  2) wykonywanie zadań zleconych związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych RP w okresie kryzysu i zagrożenia Państwa, w tym planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń (treningów) z zakresu uruchomienia akcji kurierskiej,
  3) prowadzenie spraw z zakresu obronności, w tym współdziałanie z gminami, administracją zespoloną i niezespoloną w zakresie obronności.
  2. Do zadań wydziału w zakresie obrony cywilnej należy w szczególności:
  1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie i przedkładanie ich do akceptacji szefowi OC powiatu,
  2) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem obrony cywilnej w powiatowych jednostkach
  organizacyjnych oraz w gminach,
  3) opracowanie planu obrony cywilnej powiatu,
  4) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
  5) udział w integrowaniu istniejących systemów monitorowania zagrożeń, na obszarze powiatu,
  6) udział w przygotowywaniu i zapewnianiu funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń ostrzegania i alarmowania ludności,
  7) opiniowanie planów obrony cywilnej gmin oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
  8) udział w opiniowaniu planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej w zakresie wymogów obrony cywilnej,
  9) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
  10) określanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej,
  11) utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami nadzoru budowlanego, weterynaryjnego, sanitarnego, policji, straży pożarnej, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury komunalnej oraz gospodarki wodnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ochrony ludności.
  3. Do zadań wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1) przygotowywanie propozycji dotyczących działań Starosty związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
  2) przygotowywanie propozycji dotyczących działania Starosty w zakresie planowania cywilnego, w tym:
  a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  b) realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  d) zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
  3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
  5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
  7) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,
  8) zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  4. Do zadań wydziału w zakresie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  6) dokumentowanie działań podejmowanych przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
  7) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  5. Zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego,
  6. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji na rok następny
  7. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji za rok ubiegły i przedłożenie w terminie do końca stycznia następnego roku Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, a następnie przedłożenie do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

  Telefon kontaktowy:

  56 474 44 00

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15. Po godzinach pracy wydziału i dniach wolnych od pracy, informacji udziela Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›