ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa ›
 • Wydział Architektury i Budownictwa ›
 • Wydział Budżetu i Finansów ›
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości ›
 • Wydział Komunikacji i Transportu ›
 • Wydział Oświaty, Kultury i Promocji ›
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ›

  Naczelnik Wydziału: Andrzej Kowalczyk

  Siedziba:

  ul. Szkolna 5B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  8.1. Do zadań wydziału w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:
  1) przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowomiejskiego;
  2) wykonywanie zadań zleconych związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych RP w okresie kryzysu i zagrożenia Państwa, w tym planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń (treningów) z zakresu uruchomienia akcji kurierskiej;
  3) prowadzenie spraw z zakresu obronności, w tym współdziałanie z gminami, administracją zespoloną i niezespoloną w zakresie obronności.
  8.2. Do zadań wydziału w zakresie obrony cywilnej należy w szczególności:
  1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie i przedkładanie ich do akceptacji szefowi OC powiatu;
  2) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem obrony cywilnej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w gminach;
  3) opracowanie planu obrony cywilnej powiatu;
  4) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej;
  5) udział w integrowaniu istniejących systemów monitorowania zagrożeń, na obszarze powiatu;
  6) udział w przygotowywaniu i zapewnianiu funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń ostrzegania i alarmowania ludności;
  7) opiniowanie planów obrony cywilnej gmin oraz jednostek organizacyjnych powiatu;
  8) udział w opiniowaniu planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej w zakresie wymogów obrony cywilnej;
  9) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;
  10) określanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej;
  11) utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami nadzoru budowlanego, weterynaryjnego, sanitarnego, policji, straży pożarnej, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury komunalnej oraz gospodarki wodnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ochrony ludności.
  8.3. Do zadań wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1) przygotowywanie propozycji dotyczących działań Starosty związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
  2) przygotowywanie propozycji dotyczących działania Starosty w zakresie planowania cywilnego, w tym:
  a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
  b) realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
  c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  d) zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego;
  3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
  5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
  7) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu;
  8) zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  8.4. Do zadań wydziału w zakresie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
  1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania
  kryzysowego;
  2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
  ludności;
  4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  6) dokumentowanie działań podejmowanych przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego;
  7) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  8.5. Realizacja zadań

  Telefon kontaktowy:

  tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek - piątek - 7.15 - 15.15 Po godzinach pracy wydziału i dniach wolnych od pracy, informacji udziela Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów ›
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ›