Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

13 - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2023-02-16 11:54:09

Termin załatwienia

do 14 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Andrzej Kuczkowski, Sylwia Fanslau, Anna Mioskowska

Miejsce załatwienia

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem systemu GEOPORTAL POWIATU NOWOMIEJSKIEGO http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/;
 • osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1);
 • ePUAP – jako załącznik do pisma ogółnego do podmiotu publicznego, obligatoryjnie opatrzonego kwaliwikowanym podpisem elektronicznym lu profilem zaufanym;
 • pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Telefon kontaktowy

56 47 24 236

Adres e-mail

odgik@powiat-nowomiejski.pl

Sposób załatwienia

Przekazanie danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 • Dane nie są udostępniane w formie papierowej ani na nośnikach elektronicznych, takich jak dysk zewnętrzny, CD, DVD. Dane udostępnia się w formacie określonym przepisami, na podstawie których prowadzony jest rejestr, a w przypadku kiedy taki format nie został określony – w jednym z formatów, wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002247.
 • W przypadku udostępniania danych z baz EGiB, GESUT, BDOT500 dane udostępniane są w formacie GML.
 • Podmiot, któremu udostępnione zostaną dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnianych danych w ww. aspektach.
Decyzja administracyjna odmawiająca udostępnienia danych z rejestru publicznego.
 

Miejsce odbioru

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ftp, e-mail, z wykorzystaniem systemu GEOPORTAL).

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danych zgromadzonych w rejetrze publicznym – Dz.U. 2018.29 z późn.zm.).
 

Czas realizacji

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Opłaty

nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy w drodze decyzji administracyjnej Starosta Nowomiejski orzekł o odmowie udostępnienia danych z rejestru publicznego. Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadanie publiczne (Dz.U. 2023 r. poz. 57);
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r.,  poz. 1990 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (Dz.U.z 2018r. poz. 29 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Domżalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 11:44:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 11:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-02 14:28:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
902 raz(y)