Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

01 - Przyznanie nieodpłatnego prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2023-02-21 10:57:38

Termin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach gdzie będzie konieczność dokonania podziału lub rozgraniczenia nieruchomości termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie drogą pocztową.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Osmańska

Miejsce załatwienia

ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 

Telefon kontaktowy

56 47 42 221

Adres e-mail

kS3X5xbikps7M/cq+bbVeMEBRY1dsY1Km3X4BSpp5qxCJMp/0PJuGNQ0E53Xxv88COkQHhfwg9VVuEgV3d2rmLsbENcCSwxx5hhQWnZJeRdoHC6LnKE8Mf/1d4nfR3kGY0PZp6ld/Nz9GBZeFSiu4NxXLx7FZoMYTDseSL/hhHGQM2bGRFfdhuRf6QbHa/iYz+y5MCVJK2oe00tfWY14IA==

Sposób załatwienia

Decyzja Starosty Nowomiejskiego.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 2 Nowe Miasto Lubawskie
 

Wymagane Dokumenty

 • wniosek (wzór wniosku w załączeniu),
 • oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia emerytalne, gospodarstwa rolnego; dopuszcza się przedłożenie oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę,
 • akt zgonu osoby (lub osób w przypadku małżonków) przekazującej gospodarstwo; dopuszcza się przedłożenie oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę,
 • dokumenty potwierdzające, ze wnioskodawca jest zstępnym – przedłożenie oryginału dowodu osobistego do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę lub złożenie skróconych odpisów z aktów urodzenia; w przypadku zmiany nazwiska rodowego złożenie skróconego odpisu z aktu małżeństwa,
 • dokumenty potwierdzające fakt nieprzerwanego użytkowania działki od chwili śmierci osób, którym przyznano działkę dożywotniego użytkowania do chwili obecnej: zaświadczenie wydane przez wójta lub burmistrza albo oświadczenie sołtysa, oświadczenia świadków (własnoręczność podpisów świadków potwierdza wójt lub upoważniony pracownik urzędu gminy albo notariusz)
 

Czas realizacji

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach gdzie będzie konieczność dokonania podziału lub rozgraniczenia nieruchomości termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie drogą pocztową.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • art. 118 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych;
 • Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO).
 

Załączniki