ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

01 - Przyznanie nieodpłatnego prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

02 - Przyznanie nieodpłatnego prawa własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

03 - Zmiany i aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

04 - Nabycie na własność nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste

Wydział Geodezji i Nieruchomości

05 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Geodezji i Nieruchomości

06 - Wydanie zaświadczenia

Wydział Geodezji i Nieruchomości

07 - Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości

08 - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Geodezji i Nieruchomości

09 - Wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości

10 - Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Nieruchomości

11 - Zatwierdzenie zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i Nieruchomości

12 - Obsługa zgłoszeń jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Wydział Geodezji i Nieruchomości

13 - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Formularze do pobrania

Wydział Architektury i Budownictwa

Formularze do pobrania

Wydział Komunikacji i Transportu

Geoportal - wnioski

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Przyjęcie zgłoszenia do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o podjęcie działań w celu ochrony interesów konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydanie karty wędkarskiej - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zakwalifikowanie drzew do wyrębu/cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa